Основање и статусни промени на трговските друштва

Кривични постапки

Заштита на правата на содружниците и акционерите во трговските друштва

Граѓански постапки

Длабински истражувања на команијата

Управни постапки

Заштита на правото на интелектуална сопственост

Постапки за надомест на штета

Постапки по платни налози

Постапки за заштита на правото на сопственост

Ликвидација и стечај на трговско друштво

Поднесување на апликации и застапување пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур